ביטוח נסיעות קבוצתי לעובדי לנדא קורפ

 • פוליסה בסיסית

  1. הוצאות שלא בעת אשפוז

  מבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל אשר נזקק לטיפול רפואי בחו"ל שאינו מצריך אשפוז, יש באפשרותו לפנות לקבלת טיפול רפואי בחו"ל לשלם ולקבל החזר כספי.

  כיסוי זה ניתן במקרים רפואיים המצריכים :

  • טיפול רופא
  • מתן תרופות
  • טיפול חירום בשיניים ועוד....

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  2. הוצאות בעת אשפוז

  מבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל אשר נזקק לטיפול רפואי המצריך אשפוז, יפנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בחו"ל.

  במקרה של אשפוז בחו"ל יש לפנות למוקד חברת הביטוח הפועל 24 שעות ביממה על מנת שזו תוציא התחייבויות לתשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז, ובכללם :

  • תשלום בגין החדר
  • חדר ניתוח
  • טיפול נמרץ
  • מרדים
  • טיפול רופא
  • בדיקות ותרופות הניתנות במסגרת האשפוז ועוד...

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  להלן פרטי מוקד הסיוע לשוהים בחו"ל פעיל 24/7

  טלפון : 97237331177

  מייל : info@medassis.org

  מבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל הפוליסה הכוללת כיסוי להוצאות איתור וחילוץ :

  • הפוליסה תכסה אתכם במקרים של אסונות טבע , אובדן קשר ומקרי חירום אחרים. במקרה הצורך יינתן סיוע למשפחה בארץ.
  • היה והמבוטח יאותר במהלך תקופת החיפושים ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו למקום מבטחים, בשל פגיעה במצבו הבריאותי ו/או מגבלה גופנית אחרת המכוסה עפ"י תנאי הפוליסה הבסיסית, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח.

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  להלן פרטי מוקד הסיוע לשוהים בחו"ל פעיל 24/7

  טלפון : 97237331177

  מייל : info@medassis.org

  מבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל הפוליסה הכוללת כיסוי לצד ג' :

  המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בחו"ל בתקופת הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ"י פקודת הנזיקין.

  המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח, לרבות שמו הטוב.

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  החזר הוצאות :

  • עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, בעקבות אירוע בתקופת הביטוח
  • עבור הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל
  • עבור העברת גופה (חו"ח) מחו"ל לישראל באמצעות המבטח
  • עבור הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל
  • עבור הוצאות רפואיות בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  הרחבות

  הפסד תשלומים עקב ביטול נסיעה - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  כיסוי זה נועד להגן על המבוטח / בעל הפוליסה ולמנוע הפסד כספי משמעותי במקרה ויאלץ לבטל את נסיעתו, טרום יציאתו מהארץ, עקב אירוע המכוסה בפוליסה.

  תקרת הכיסוי בהתאם למפורט ב- מכתב לעובד

  תקופת הכיסוי :

  כיסוי זה יכנס לתוקפו מיום רכישת ההרחבה ועד ליום תחילת תקופת הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח.

  המבטח ישפה את המבוטח במקרה של ביטול נסיעה כהגדרתו בפוליסה שהנו הכרחי ובלתי נמנע והנו אחד מהמקרים המפורטים בפוליסה.

  בגין אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה חובה על המבוטח לשלמם עבור הוצאות בחו"ל הקשורות לנסיעת המבוטח ולא הושבו למבוטח כמפורט להלן :

  • הוצאות לינה מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש
  • כרטיס נסיעה בכלי רכב ציבורי
  • רכב שכור

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  2. הפסד תשלומים עקב קיצור נסיעה - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  כיסוי זה נועד להגן על המבוטח/מעסיק ולמנוע הפסד כספי משמעותי במקרה ויאלץ לקצר את נסיעתו, אחרי יציאתו מהארץ, עקב אירוע המכוסה בפוליסה.

  תקרת הכיסוי בהתאם למפורט ב- מכתב לעובד

  מקרה הביטוח :

  סיום הנסיעה במועד מוקדם מהמועד שהוגדר בפוליסה, עקב מקרה המכוסה בפוליסה.

  המבטח ישפה את המבוטח במקרה של קיצור נסיעה הכרחי ובלתי נמנע כהגדרתו בפוליסה, והנו אחד מהמקרים המפורטים בפוליסה, בגין החלק היחסי של הוצאות ששולמו ע"י המבוטח ולא ניתן לקבל בגינם החזר מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה המתוכנן שאבד עקב קיצור הנסיעה מרגע חזרתו של המבוטח לארץ.

  ההוצאות המכוסות הן :

  • הוצאות לינה  - מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש
  • עלות כרטיס נסיעה החלופי או עלות שינוי כרטיס הנסיעה המקורי עקב קיצור הנסיעה, לפי נסיבות העניין
  • רכב שכור

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  החמרה של מצב רפואי קיים - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי, במצב בריאותו של המבוטח, מחמת מצב רפואי קודם.

  הרחבה למצב רפואי קיים כפופה לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בהרחבה.

  בקרות מקרה הביטוח ישלם המבטח תגמולי ביטוח עפ"י הפרקים והסעיפים בפוליסה ועד לתקרת גבול האחריות לפרק ההחמרה בהתאם למפורט ב- מכתב לעובד ובכפוף לתנאי הפוליסה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  כבודה / מטען - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  מטען אישי הנלווה למבוטח בעת יציאתו לחו"ל.

  הרחבה לביטוח כבודה / מטען הינה בתוקף במסגרת ההסכם נחתם בין המעסיק לחברת הביטוח.

  תגמולי ביטוח המרביים בגין כבודה יהיו בכפוף לסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.

  רצ"ב מכתב לעובד בו מפורטים עיקרי הכיסויים בפוליסה העסקית.

  • ערך פריט - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות
  • דברי ערך - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות
  • ערך מזוודה / תרמיל / תיק גב / ארנק - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות

  איחור בהגעת כבודה :

  שיפוי (החזר הוצאות) בגין פריטים חיוניים עקב איחור בהגעת כבודה לחו"ל –

  במקרה של איחור בהגעת הכבודה ליעדה הסופי בחו"ל ישפה המבטח את המבוטח עד לסכום הנקוב בפוליסה ובתנאי כי המבוטח המציא קבלות של רכישת פריטים חיוניים להמשך שהותו בחו"ל.

  אם התברר כי הכבודה אבדה ולא נמצאה ו/או נגרם לה נזק ו/או נגנבה, ינוכה סכום זה מהשיפוי המגיע למבוטח בגין אובדן, נזק או גניבה של הכבודה לפי פרק זה.

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  ספורט אתגרי (הידוע גם כ-"ספורט אקסטרים") - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  ענפי ספורט חדשים הנחשבים למסוכנים במיוחד וכוללים פעילות ואדרנלין.

  יכלול בדרך כלל אחד או יותר מהמרכיבים הבאים : מהירות, גובה וסכנה.

  רמת הסיכון מגוונת והיא משתנה בין הענפים השונים.

  רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של חברת הביטוח ממנה נרכש ביטוח הנסיעות.

  המבטח ישלם למבוטח בגין קרות אירוע שהתרחש במהלך תקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח, בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו במסגרת ספורט אתגרי.

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  ספורט חורף - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  ספורט חורף כולל את ענפי הספורט שהפעילות העיקרית בהם נערכת בחורף ובפרט ספורט המתבסס על שלג או קרח.

  ענפים עיקריים בספורט חורף :

  • סקי - גלישה על גבי שלג באמצעות מגלשי פיברגלאס
  • סנובורד - המתחרים נקשרים ברגליהם ללוח הדומה לסקייטבורד ומשתמשים בו על מנת להחליק על השלג
  • מגררות קרח (בובסלי) - תחרות קבוצתית בה קבוצה נכנסת למגררת קרח שמחליקה במהירות גבוהה בתוך תעלה שנחפרה בקרח
  • החלקה על קרח - שימוש במחליקיים לצורך החלקה על משטח מצופה בקרח
  • ביאתלון - ענף ספורט חורפי המשלב סקי למרחקים (קרוס קאונטרי) עם ירי ברובה
  • הוקי קרח - משחק קבוצתי שבו נעשה שימוש במחליקיים

  זאת בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  1. ספורט תחרותי בחו"ל - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  המבטח ישלם למבוטח בגין קרות אירוע שהתרחש במהלך תקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו במסגרת ספורט תחרותי בהתאם לתנאי הפוליסה הבסיסית וחריגיה.

  2. הוצאות בגין החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי בחו"ל - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי במבוטחת המצריך קבלת טיפול רפואי בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

  במסגרת הכיסוי יכוסו :

  • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז
  • החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח
  • הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל
  • העברת גופה (חו"ח)
  • הוצאות לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג או וולד והטסה רפואית של המבוטחת ו/או הפג ו/או הוולד

  3. גניבה של מחשב נייד (טאבלט) בחו"ל - כיסוי זה קיים בפוליסה שנרכשה ע"י המעסיק

  • תקרת הכיסוי 1500 $, השתתפות עצמית של 150 $
  • מקרה הביטוח - גניבה בלבד
  • לא יכוסה מכשיר סלולארי

  במקרה של גניבה חובה להודיע למשטרה ולהביא אישור ממנה על האירוע.

  ללא אישור משטרה לא ניתן יהיה לטפל בתביעה.

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה.

  להלן תנאי הפוליסה המלאים

  • פוליסת ביטוח חו"ל קבוצתית מבטחת את כל עובדי המעסיק ללא צורך במתן דיווח פרטני טרום הנסיעה (למעט מקרים המוגדרים בהסכם)
  • הדיווח יימסר ע"י המעסיק אחת לרבעון (או תקופה אחרת שתקבע בהסכם)
  • מידי רבעון יעביר המעסיק קובץ דיווח רבעוני המפרט את ימי הנסיעה שצרכו עובדיו במהלך תקופת הדיווח

  נסיעה עסקית שממשיכה לנסיעה פרטית :

  במקרה שנשלחתם ע"י המעסיק לנסיעה עסקית והחלטתם שאתם מאריכים את השהות בחו"ל לבילוי פרטי או במידה והנסיעה העסקית מתחילה מיד לאחר שהסתיימה החופשה הפרטית עליכם לרכוש פוליסת ביטוח פרטית טרום יציאתכם מהארץ כאשר תאריך התחלת הביטוח יהיה המועד בו הסתיימה / החלה הנסיעה העסקית.

  את הביטוח הפרטי ניתן לרכוש באופן עצמאי ע"י כניסה לקישור רכישת ביטוח חו"ל פרטי

  נא מלאו את פרטי הנסיעה ואת את פרטיכם האישיים (ניתן לרכוש גם עבור בני משפחה שמצטרפים לנסיעה הפרטית).

  שימו לב - בנסיעות משולבות עסקי ופרטי נא לענות על השאלה "האם יוצאים מהארץ" תשובה : כן

  גם אם התחלת הכיסוי של הביטוח הפרטי מתחיל בתאריך בו אתם כבר שוהים בחו"ל

  בסיום הליך הרכישה הפוליסה תשלח אלכם מידית לטל' הנייד ולמייל.

  ניתן לפנות אלינו בכל שאלה למייל  travel@dorbit.co.il

  אנו מאחלים לכם נסיעה טובה בטוחה ומהנה

 • נושא טלפון כתובת מייל
  מוקד סיוע לשוהים בחו"ל מוקד חירום לשוהים בחו"ל. מתן הנחיות במקרה של אשפוז בחו"ל או כול אירוע רפואי אחר בחו"ל 97237331177 info@medassis.org
  קרן פז ביטוחי חו"ל תביעות נסיעות חו"ל 03-7131300 keren@dorbit.co.il
  מאיה חכימי ביטוחי חו"ל תביעות נסיעות חו"ל 03-7131303 maya.hakimi@dorbit.co.il
  נושא טלפון כתובת מייל
  קרן פז ביטוחי חו"ל חידוש הסכמים, דיווחים, תשלומים ושירות שוטף 03-7131300 keren@dorbit.co.il
 • בעת קרות אירוע חירום רפואי בחו"ל עליכם לפנות למוקד החירום הטלפוני אשר פרטיו מפורסמים בפוליסה וב- מכתב לעובד

  למוקד סיוע לשוהים בחו"ל ניתן להתקשר או לשלוח מייל

  972-3-7331177+ או במייל: info@medassis.org

  עליכם להזדהות על מנת שהמוקד יוכל להמשיך לטפל בפנייתכם.

  במידה והנכם מבוטחים תחת הסכם קבוצתי נא ציינו את שם החברה מטעמה נשלחתם לנסיעה

  מוקד החירום ינחה אתכם כיצד לנהוג וינהל את התביעה מול בית החולים ומול כול הגורמים המעורבים.

  נא דווחו לנו למייל travel@dorbit.co.il ואנו נפעל מול הגורמים הרלוונטים בהתאם לצורך.

  אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ושהות מהנה

  תביעה להחזר הוצאות רפואיות :

  בעת קרות אירוע רפואי בחו"ל אשר בגינו נדרשתם לטיפול רפואי ללא צורך באשפוז עליכם לשלם לנותן השירות ולשמור את הקבלה.

  ניתן להגיש תביעה בשני אופנים -

  1. הגשת תביעה באופן דיגיטלי

  למילוי טופס תביעה באופן מקוון לחץ/י כאן

  1. יש למלא את כל הפרטים בטופס כולל פרטי האירוע באופן מפורט (אין צורך למלא מס' פוליסה)
  2. בסיום מילוי הטופס יש ללחוץ על פקד "שמור וחתום"
  3. יש לחתום במקומות הרלוונטים. לדילוג על חתימות יש ללחוץ על פקד "דלג" בסיום יש ללחוץ על פקד "סיימתי"
  4. יש לצרף לטופס התביעה את כול המסמכים הרלוונטים... קבלות..אישורים רפואיים ועוד..
  5. לאחר השליחה הטופס יגיע למחלקת התביעות בדורביט
  6. העתק מטופס התביעה והמסמכים ישלח אליכם למייל

  2. הגשת תביעה ע"י מילוי טפסים ידני

  נא הורידו את טופס תביעה להחזר הוצ' רפואיות

  צרפו את הקבלות ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את במסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו.

   

  תביעה להחזר הוצאות בגין נזק/גניבה לכבודה (מטען) :

  במקרה של נזק לכבודה.

  ניתן להגיש תביעה בשני אופנים -

  1. הגשת תביעה באופן דיגיטלי

  למילוי טופס תביעה באופן מקוון לחץ/י כאן

  1. יש למלא את כל הפרטים בטופס כולל פרטי האירוע באופן מפורט (אין צורך למלא מס' פוליסה)
  2. בסיום מילוי הטופס יש ללחוץ על פקד "שמור וחתום"
  3. יש לחתום במקומות הרלוונטים. לדילוג על חתימות יש ללחוץ על פקד "דלג" בסיום יש ללחוץ על פקד "סיימתי"
  4. יש לצרף לטופס התביעה את כול המסמכים הרלוונטים... קבלות..אישור משטרה ועוד..
  5. לאחר השליחה הטופס יגיע למחלקת התביעות בדורביט
  6. העתק מטופס התביעה והמסמכים ישלח אליכם למייל

  2. הגשת תביעה ע"י מילוי טפסים ידני

  נא הורידו את טופס תביעה להחזר הוצ' כלליות

  צרפו את הקבלות ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את המסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו.

  לקוחות יקרים שימו לב :

  במקרה של גניבה בחו"ל של פרטי מטען עליכם להצטייד באישור של המשטרה המקומית, ללא אישור משטרה לא ניתן יהיה לטפל בתביעה.

  אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ושהות מהנה

  תביעה להחזר הוצאות עקב ביטול / קיצור נסיעה :

  במקרה של ביטול נסיעה או במקרה שבו נאלצתם בקצר את נסיעתכם עקב אירוע שמכוסה בפוליסה יש להגיש תביעה בהתאם להנחיות מטה.

  ניתן להגיש תביעה בשני אופנים -

  1. הגשת תביעה באופן דיגיטלי

  למילוי טופס תביעה באופן מקוון לחץ/י כאן

  1. יש למלא את כל הפרטים בטופס כולל פרטי האירוע באופן מפורט (אין צורך למלא מס' פוליסה)
  2. בסיום מילוי הטופס יש ללחוץ על פקד "שמור וחתום"
  3. יש לחתום במקומות הרלוונטים. לדילוג על חתימות יש ללחוץ על פקד "דלג" בסיום יש ללחוץ על פקד "סיימתי"
  4. יש לצרף לטופס התביעה את כול המסמכים הרלוונטים... קבלות..אישור משטרה ועוד..
  5. לאחר השליחה הטופס יגיע למחלקת התביעות בדורביט
  6. העתק מטופס התביעה והמסמכים ישלח אליכם למייל

  2. הגשת תביעה ע"י מילוי טפסים ידני

  נא הורידו את טופס תביעה להחזר הוצ' כלליות

  צרפו את הקבלות ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את המסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו.

  אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ושהות מהנה