ביטוח נסיעות לחו"ל - לנסיעות פרטיות

 • פוליסה בסיסית

  1. הוצאות שלא בעת אשפוז :

  • מבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, הכוללת כיסוי לשירותים רפואיים בחו"ל שלא במסגרת אשפוז, יש באפשרותו לפנות לקבלת טיפול רפואי בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי
  • כיסוי זה ניתן במקרים רפואיים המצריכים טיפול רופא, מתן תרופות, טיפול חירום בשיניים ועוד

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  2. הוצאות בעת אשפוז :

  • מבוטח בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, הכוללת כיסוי לשירותים רפואיים בחו"ל במסגרת אשפוז, יש באפשרותו לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי
  • כיסוי זה ניתן עבור אשפוז במקרה חרום בלבד

  במקרה של אשפוז בחו"ל יש לפנות למוקד חברת הביטוח על מנת שזו תוציא התחייבויות לתשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז, ובכללם :

  • תשלום בגין החדר
  • חדר ניתוח
  • טיפול נמרץ
  • מרדים
  • טיפול רופא
  • בדיקות ותרופות הניתנות במסגרת האשפוז

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  מבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, הכוללת כיסוי להוצאות איתור וחילוץ :

  • הפוליסה תכסה אתכם במקרים של אסונות טבע , אובדן קשר ומקרי חירום אחרים
  • במקרה הצורך יינתן סיוע למשפחה בארץ
  • היה והמבוטח יאותר במהלך תקופת החיפושים ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו למקום מבטחים, בשל פגיעה במצבו הבריאותי ו/או מגבלה גופנית אחרת המכוסה עפ"י תנאי הפוליסה הבסיסית, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  מבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, הכוללת כיסוי לצד ג' :

  • המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בחו"ל בתקופת הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ"י פקודת הנזיקין המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח, לרבות שמו הטוב

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  החזר הוצאות :

  • עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, בעקבות אירוע בתקופת הביטוח
  • עבור הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל
  • עבור העברת גופה (חו"ח) מחו"ל לישראל באמצעות המבטח
  • עבור הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל
  • עבור הוצאות רפואיות בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  הרחבות

  1. הפסד תשלומים עקב ביטול נסיעה :

  כיסוי זה נועד להגן על המבוטח ובני משפחתו ולמנוע הפסד כספי משמעותי במקרה ויאלץ לבטל את נסיעתו, טרום יציאתו מהארץ, עקב אירוע המכוסה בפוליסה

  • תקופת הכיסוי :
  • כיסוי זה יכנס לתוקפו מיום רכישת ההרחבה ועד ליום תחילת תקופת הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח

  המבטח ישפה את המבוטח במקרה של ביטול נסיעה כהגדרתו בפוליסה שהנו הכרחי ובלתי נמנע והנו אחד מהמקרים המפורטים בפוליסה בגין אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה חובה על המבוטח לשלמם עבור הוצאות בחו"ל הקשורות לנסיעת המבוטח ולא הושבו למבוטח כמפורט להלן :

  • הוצאות לינה (מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש)
  • כרטיס נסיעה בכלי רכב ציבורי ורכב שכור

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  2. הפסד תשלומים עקב קיצור נסיעה :

  כיסוי זה נועד להגן על המבוטח ובני משפחתו ולמנוע הפסד כספי משמעותי במקרה ויאלץ לקצר את נסיעתו, אחרי יציאתו מהארץ, עקב אירוע המכוסה בפוליסה

  • מקרה הביטוח :
  • סיום הנסיעה במועד מוקדם מהמועד שהוגדר בפוליסה, עקב מקרה המכוסה בפוליסה

  המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני המשפחה הגרעינית שרכשו הרחבה זו אצל המבטח בשל אותה נסיעה, במקרה של קיצור נסיעה הכרחי ובלתי נמנע כהגדרתו בפוליסה, והנו אחד מהמקרים המפורטים בפוליסה, בגין החלק היחסי של הוצאות ששולמו ע"י המבוטח ולא ניתן לקבל בגינם החזר מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה המתוכנן שאבד עקב קיצור הנסיעה (מרגע חזרתו של המבוטח לארץ)

  • ההוצאות המכוסות הן :
  • הוצאות לינה (מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש)
  • עלות כרטיס נסיעה החלופי או עלות שינוי כרטיס הנסיעה המקורי עקב קיצור הנסיעה, לפי נסיבות העניין
  • רכב שכור

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  • מצב רפואי קיים :
  • המצב הרפואי שצוין מפורשות בדף פרטי הביטוח
  • החמרה של מצב רפואי קיים :
  • שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי, במצב בריאותו של המבוטח, מחמת מצב רפואי קודם

  הרחבה נוספת זו הינה בתוקף בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בדף פרטי הביטוח

  הרחבה למצב רפואי קיים כפופה לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בהרחבה

  בקרות מקרה הביטוח ישלם המבטח תגמולי ביטוח עפ"י הפרקים והסעיפים בפוליסה ועד לתקרת גבול האחריות לפרק ההחמרה

  • כבודה / מטען :
  • מטען אישי הנלווה למבוטח בעת יציאתו לחו"ל

  הרחבה לביטוח כבודה / מטען הינה בתוקף בתנאי שנרכשה על ידי המבוטח וצוינה במפורש בדף פרטי הביטוח

  תגמולי ביטוח המרביים בגין כבודה יהיו בכפוף לסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה

  • ערך פריט - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות
  • דברי ערך - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות
  • ערך מזוודה / תרמיל / תיק גב / ארנק - עד לתקרה הנקובה בטבלת גבולות האחריות

  איחור בהגעת כבודה :

  • שיפוי (החזר הוצאות) בגין פריטים חיוניים עקב איחור בהגעת כבודה לחו"ל :
  • במקרה של איחור בהגעת הכבודה ליעדה הסופי בחו"ל ישפה המבטח את המבוטח עד לסכום הנקוב בפוליסה ובתנאי כי המבוטח המציא קבלות של רכישת פריטים חיוניים להמשך שהותו בחו"ל
  • אם התברר כי הכבודה אבדה ולא נמצאה ו/או נגרם לה נזק ו/או נגנבה, ינוכה סכום זה מהשיפוי המגיע למבוטח בגין אובדן, נזק או גניבה של הכבודה לפי פרק זה

  מבוטחים אשר במסגרת הימצאותם בחו"ל מתכננים לבצע פעילות אתגרית רצוי שירכשו את הכיסוי, ניתן לרכוש לחלק מהתקופה, הרכישה צריכה להתבצע טרום יציאה מהארץ

  • ספורט אתגרי (הידוע גם כ-"ספורט אקסטרים") :
  • ענפי ספורט חדשים הנחשבים למסוכנים במיוחד וכוללים פעילות ואדרנלין
  • יכלול בדרך כלל אחד או יותר מהמרכיבים הבאים : מהירות, גובה וסכנה
  • רמת הסיכון מגוונת והיא משתנה בין הענפים השונים

  רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של חברת הביטוח ממנה נרכש ביטוח הנסיעות

  למבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל הכוללת כיסוי לספורט אתגרי, המבטח ישלם למבוטח בגין קרות אירוע שהתרחש במהלך תקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח, בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו במסגרת ספורט אתגרי

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  מבוטחים אשר במסגרת הימצאותם בחו"ל מתכננים לבצע פעילות ספורט חורף רצוי שירכשו את הכיסוי, ניתן לרכוש לחלק מהתקופה, הרכישה צריכה להתבצע טרום יציאה מהארץ

  ספורט חורף כולל את ענפי הספורט שהפעילות העיקרית בהם נערכת בחורף ובפרט ספורט המתבסס על שלג או קרח

  ענפים עיקריים בספורט חורף :

  • סקי :
  • גלישה על גבי שלג באמצעות מגלשי פיברגלאס
  • סנובורד :
  • המתחרים נקשרים ברגליהם ללוח הדומה לסקייטבורד ומשתמשים בו על מנת להחליק על השלג
  • מגררות קרח (בובסלי) :
  • תחרות קבוצתית בה קבוצה נכנסת למגררת קרח שמחליקה במהירות גבוהה בתוך תעלה שנחפרה בקרח
  • החלקה על קרח :
  • שימוש במחליקיים לצורך החלקה על משטח מצופה בקרח
  • ביאתלון :
  • ענף ספורט חורפי המשלב סקי למרחקים (קרוס קאונטרי) עם ירי ברובה.
  • הוקי קרח :
  • משחק קבוצתי שבו נעשה שימוש במחליקיים

  רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של חברת הביטוח ממנה נרכש ביטוח הנסיעות

  בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה ולהגדרותיה

  • ספורט תחרותי בחו"ל :
  • מבוטחים אשר במסגרת שהותם בחו"ל משתתפים בספורט תחרותי במסגרת מאורגנת רצוי שירכשו את הכיסוי, ניתן לרכוש לחלק מהתקופה, הרכישה צריכה להתבצע טרום יציאה מהארץ
  • המבטח ישלם למבוטח בגין קרות אירוע שהתרחש במהלך תקופת הביטוח הנקובה בדף פרטי
  • הביטוח בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו במסגרת ספורט תחרותי בהתאם לתנאי הפוליסה הבסיסית וחריגיה
  • גניבה של טלפון סלולארי בחו"ל :
  • מבוטחים אשר יוצאים לחו"ל עם טלפון סלולארי / טאבלט רצוי שירכשו את הכיסוי
  • המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של מכשיר טלפון סלולארי ו/או אביזריו בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד הרכישה
  • בכפוף לתקרת הכיסוי שהוגדרה בפוליסה שנרכשה
  • גניבה של מצלמה בחו"ל :
  • מבוטחים אשר יוצאים לחו"ל עם טלפון מצלמה רצוי שירכשו את הכיסוי
  • המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של המצלמה ו/או אביזריה בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד הרכישה.
  • מצלמה - מצלמת פילים, מצלמת וידאו, מצלמת גופרו, עדשה למצלמה
  • בכפוף לתקרת הכיסוי שהוגדרה בפוליסה שנרכשה
  • גניבה של מחשב לוח / טאבלט בחו"ל :
  • מבוטחים אשר יוצאים לחו"ל עם מחשב לוח / טאבלט רצוי שירכשו את הכיסוי
  • המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של המחשב הנייד בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד הרכישה
  • בכפוף לתקרת הכיסוי שהוגדרה בפוליסה שנרכשה
  • החזר דמי השתתפות עצמית לרכב שכור / קראוון :
  • מבוטחים אשר במסגרת שהותם בחו"ל שוכרים רכב פרטי / קראוון רצוי שירכשו את הכיסוי
  • ההרחבה נועדה להגן על המבוטח מפני נזק כספי שיגרם לו כתוצאה מתאונה שביצע עם הרכב / קרוואן השכור ותשלום של השתתפות עצמית שיאלץ לשלם על פי הסכם ההשכרה
  • חוזה השכרה - חוזה בין המבוטח לבין חברת השכרת הרכב / רכב קרוואן בחו"ל
  • דמי השתתפות עצמית - חלקו של המבוטח בהוצאה בגין גניבה או נזק שיגרם לרכב בהתאם לחוזה ההשכרה
  • רכב - רכב פרטי או מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3.5 טון
  • רכב *קרוואן אחוד - קרוואן ממונע ואחוד שמהווה רכב בפני עצמו

  *מלבד קרוואן נייד שנגרר על ידי רכב

  • הוצאות בגין החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי בחו"ל :
  • מבוטחות אשר בעת יציאתן לחו"ל נמצאות בהריון רצוי שירכשו את הכיסוי
  • הכיסוי נרכש לכול תקופת הביטוח וטרם יציאת המבוטחת לחו"ל

  החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי במבוטחת המצריך קבלת טיפול רפואי בחו"ל במהלך תקופת הביטוח במסגרת הכיסוי יכוסו :

  • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז
  • החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח
  • הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל
  • העברת גופה (חו"ח)
  • הוצאות לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג או וולד והטסה רפואית של המבוטחת ו/או הפג ו/או הוולד
  • רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל רצוי שתתבצע בסמוך למועד הזמנת כרטיסי הטיסה או חבילת הנופש
  • ככל שתקדימו לבצע את ההזמנה תהיו מבוטחים בכיסוי ביטול / קיצור נסיעה (במידה ונרכש הכיסוי במסגרת הפוליסה)
  • בכל נסיעה תדרשו לרכוש פוליסה אשר תתאים לאופי הנסיעה ליעד הנסיעה ולפעילויות שאתם מתכננים לבצע בעת שהותכם בחו"ל

  בעת ביצוע ההזמנה יש חשיבות רבה למלא את מלוא המידע על מנת להתאים לכם את הפוליסה המתאימה :

  1. יש להזין את פרטי כל הנוסעים
  2. יש לענות על השאלון הרפואי במלואו לכול נוסע
  3. עליכם לבחון איזה הרחבות אתם צריכים לרכוש ע"מ לקבל את הכיסוי המרבי

  לריכשת ביטוח אוניין לחצו כאן והפוליסה תגיע אליכים ישירות לנייד ולמייל מייד בסיום התהליך.

  ביטוח ביטול מכול סיבה

  רכשתם כרטיסי טיסה או חבילת נופש יקרה לכם ולבני המשפחה.

  ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל ע"יהמבוטח" מאפשר החזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה, בשיעור

  של עד 80% מסכום הביטוח שנרכש בפוליסה ועד לתקרה של 20,000 .$

  מהו מקרההביטוח?

  מבוטח/נוסע שהחליט לבטל את הנסיעה מסיבה כלשהי, בתנאי שהיוזמה לביטול הנסיעה הינה של המבוטח או הנוסע (לא עקב כח עליון ו/או ביטול ביוזמת ספק תיירות).

  • החזר הוצאות בגין ביטול כרטיס טיסה מישראל
  • החזר הוצאות בגין ביטול מלון בחו"ל
  • החזר הוצאות בגין ביטול שייט מישראל
  • החזר הוצאות בגין ביטול חבילת נופש טיסה ולינה
  • החזר הוצאות בגין ביטול טיסות המשך בחו"ל
  • החזר הוצאות בגין ביטול השכרת רכב
  • החזר הוצאות בגין ביטול כרטיסים להופעות בחו"ל

  באיזה תנאים ניתן לקבל החזר?

  בתנאי שהלקוח רכש פוליסת ביטול נסיעה לחו"ל מכל סיבה וזאת בתוך 7 ימים ממועד הזמנת כרטיס הטיסה \חבילת הנופש שהלקוח שילם עבורם באמצעי תשלום שלו.

  הפוליסה תכסה ביטול ע"י המבוטח בלבד אשר בוצע במהלך תקופת הביטוח המוגדרת

  לקבלת הצעת מחיר ורכישה נא שלחו אלינו את מס' הטל' שלכם למייל: travel@dorbit.co.il  אנו נחזור אליכם לצורך השלמת הרכישה.

 • בעת קרות אירוע חירום רפואי בחו"ל עליכם לפנות למוקד החירום הטלפוני אשר פרטיו מפורסמים בפוליסה :

  • מוקד החירום (24 שעות ביממה) של חברת הפניקס טלפון 972-3-9206900
  • מוקד החירום (24 שעות ביממה) של חברת הראל טלפון 972-3-7547030

  עליכם להזדהות על מנת שהמוקד יוכל להמשיך לטפל בפנייתכם
  במידה והנכם מבוטחים תחת הסכם קבוצתי נא ציינו את שם החברה מטעמה נשלחתם לנסיעה

  מוקד החירום ינחה אתכם כיצד לנהוג וינהל את התביעה מול בית החולים ומול כול הגורמים המעורבים

  נא דווחו לנו למייל travel@dorbit.co.il ואנו נפעל מול הגורמים הרלוונטים בהתאם לצורך

  1. רפואי :

  • בעת קרות אירוע רפואי בחו"ל אשר בגינו נדרשתם לטיפול רפואי ללא צורך באשפוז עליכם לשלם לנותן השירות ולשמור את הקבלה לאחר חזרתכם ארצה נא מלאו :
  • טופס תביעה הפניקס חו"ל
  • או :
  • טופס תביעה הראל חו"ל
  • צרפו את הקבלות ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את במסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו ע"י חברת הביטוח

  2. כבודה (מטען) :

  • במקרה של נזק לכבודה יש למלא :
  • טופס תביעה הפניקס חו"ל
  • או :
  • טופס תביעה הראל חו"ל
  • צרפו את הקבלות או תיאור הנזק והפיצוי המבוקש ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את המסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו ע"י חברת הביטוח
  • לקוחות יקרים שימו לב :
  • במקרה של גניבה בחו"ל של פרטי מטען עליכם להצטייד באישור של המשטרה המקומית, ללא אישור משטרה לא ניתן יהיה לטפל בתביעה

  1. ביטול נסיעה :

  • במקרה בו נאלצתם לבטל את נסיעתכם עקב מצב רפואי או אחר המכוסה בפוליסה שנרכשה יש למלא :
  • טופס תביעה הפניקס חו"ל
  • או :
  • טופס תביעה הראל חו"ל
  • צרפו את הקבלות או תיאור הנזק והפיצוי המבוקש ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את במסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו ע"י חברת הביטוח

  2. קיצור נסיעה :

  • במקרה בו נאלצתם לקצר את נסיעתכם עקב מצב רפואי או אחר המכוסה בפוליסה שנרכשה יש למלא :
  • טופס תביעה הפניקס חו"ל
  • או :
  • טופס תביעה הראל חו"ל
  • צרפו את הקבלות או תיאור הנזק והפיצוי המבוקש ושלחו אלינו במייל travel@dorbit.co.il אנו נבדוק את במסמכים שהתקבלו ונטפל בהחזר ההוצאות ששולמו ע"י חברת הביטוח